Cerere de oferta


Laboratoarele ALS Life Sciences Ploiesti

  • Adresa: Str. Constantin Stere, nr. 16
  • Cod Postal: 100573
  • Oras: Ploiesti, Prahova
  • Telefon: 0040 244 596193
  • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Laboratoarele ALS Life Sciences Deva

  • Adresa: B-dul Decebal nr 15 parter.
  • Cod Postal: 330165
  • Oras: Deva
  • Telefon: 0040 244 596193
  • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Analiza gaze de ardere ( analize emisii gaze de ardere )

Laboratoarele ALS Life Sciences Servicii 2 Analiza gaze de ardere ( analize emisii gaze de ardere )
analiza-gaze-de-ardere-analiza-emisii-gaze-de-ardere
analiza-gaze-de-ardere-analiza-emisii-gaze-de-ardere

Analiza gaze de ardere a evidențiat faptul că industria producătoare de energie electrică și termică este responsabilă de eliminarea în mediul ambiant a celei mai mari cantități de CO2, la nivelul Uniunii Europene.
De exemplu, producția de energie bazată pe cărbune în statele UE a generat aproximativ 950 milioane de tone de emisii de CO2 în anul 2005, ceea ce reprezintă 24% din totalul emisiilor de CO2 din UE. În ceea ce priveşte România, emisiile de CO2 generate din diferite sectoare de activitate evidenţiază de asemenea contribuţia majoră a sectorului energetic şi a transporturilor, ceea ce înseamnă că acestea sunt domeniile asupra cărora este necesară implementarea unor măsuri și acțiuni de reducere a emisiilor de CO2. La nivel european, a fost demarată prima iniţiativă politică în domeniul adaptării la efectele schimbărilor climatice, prin adoptarea de către Comisia Europeană (CE) la 29 iunie 2007 a documentului „Cartea verde privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice în Europa: opţiuni pentru acţiuni UE”. Procesul de adaptare necesită acţiuni la toate nivelurile: local, regional, naţional şi internaţional. În septembrie 2005 Comisia Europeană a elaborat o Strategie tematică privind poluarea aerului şi o propunere pentru o nouă Directivă a calităţii aerului pentru reducerea poluării în Uniunea Europeană în cadrul programului Aer Curat pentru Europa (CAFE). Directiva 2008/50/CE pentru calitatea aerului este prima masură de implementare a Strategiei. România a semnat, în 1992, la Summitul de la Rio de Janeiro, Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), ratificată prin Legea nr. 24/1994. Obiectivul principal al acestei convenţii este de a stabiliza concentraţiile gazelor cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic. Inventarul principalelor instalaţii de ardere poluante cuprinde instalaţiile de producere fontă şi oţel, fabricile de ciment şi var, fabricile de ceramică, hârtie, sticlă şi rafinăriile de petrol.
Pentru protejarea aerului de poluarea chimică şi fizică (cu pulberi), activitățile industriale trebuie monitorizate cantitativ și calitativ, prin analiza emisii gaze de ardere, pentru încadrare în valorile limită admise de legislaţie.
Prin emisie de poluanţi se înţelege eliminarea în atmosferă a unor poluanţi solizi, lichizi sau gazoşi din surse punctiforme sau de suprafaţă. Deoarece nu există regelementări de mediu specifice pentru emisiile de la “motoarele termice” (motoarele de automobil), acestea sunt eronat asimilate emisiilor din instalaţii cu “focar” de ardere.
Termenul imisie defineşte transferul poluanţilor în atmosferă către un receptor (omul şi factorii sistemului său ecologic, bunuri materiale etc.)  şi reprezintă valorile concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante în atmosferă (Ord. 462/1993).
Aceste valori  sunt reglementate  prin STAS 12574/1987 şi reprezintă concentraţii medii pe diverse intervale de măsurare (perioade de mediere): 30 min., 24 ore, lunar, anual. În practica curentă, se folosesc mediile de scurtă durată (30 min.); staţiile fixe de măsurare ale Agenţiilor de Mediu fac măsurători medii de lungă durată (24 ore).
Calitatea aerului pe zone mari şi la nivelul întregii ţări, cu referire la valorile limită ale unor poluanţi majori (SO2, NOx, CO, Pb, C6H6, O3, PM10, PM2,5), este analizată şi controlată prin reţeaua naţională de staţii de monitorizare, administrată de Agenţiile de Mediu (HG 592/2002).
analiza-gaze-de-ardere-analiza-emisii-gaze-de-ardereArderea combustibililor fosili pentru obţinere de căldură este sursa principală de emisie în atmosferă a mari cantităţi de bioxid şi monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf şi pulberi. Analiza gaze de ardere a scos la iveală faptul că bioxidul şi monoxidul de carbon sunt implicaţi în ipotetica încălzire a climei, iar pulberile, prin ecranarea radiaţiei solare, în procesul de răcire a climei, în timp ce oxizii de azot şi sulf sunt la originea ploilor acide.
Laboratoarele ALS Life Sciences  sunt dotate cu aparatura şi echipamentele necesare pentru analizarea tuturor tipurilor de emisii: gaze de ardere, COV, metan-LEL, pulberi, NH3, H2S, hidrocarburi diferite sau global, formaldehidă şi fenoli, etc.
Laboratoarele ALS Life Sciences sunt specializate în analiza emisii gaze de ardere şi au o acreditare specifică pentru CEN/TS 15675/2007 referitor la analiza gaze de ardere (CO2,CO,NOx,SO2, temp.gaze, exces de aer, rendament termic).